"T.C.Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Uygulama Esasları" Üniversite Senatosunun 24.01.2019 tarih ve 501 sayılı toplantısı ile kabul edilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesine kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal, sanatsal, bilimsel ve kültürel amaçlı öğrenci topluluklarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge; Dokuz Eylül Üniversitesine kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kuracakları öğrenci topluluklarının kuruluş, tescil, işleyiş, desteklenme ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı kanunun 47. maddesi ve 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a)AdayTopluluk:Kurulmaamacıylabaşvurusuyapılan,henüzkuruluşuonaylanmamış öğrencitopluluğunu,

b) Akademik Birim: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, devletkonservatuvarı, yüksekokul ve meslekyüksekokullarını,

c) Daire Başkanlığı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

ç) Geçici Topluluk Danışmanı: Topluluk Danışmanının bir aydan fazla süre ile Üniversite dışında ulusal ve/veya uluslararası görevli olduğu durumlarda yerine vekâlet etmek üzere Topluluk tarafından belirlenen Dokuz Eylül Üniversitesinin kadrolu öğretim elemanını,

d) Komisyon: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında oluşturulan Öğrenci Toplulukları Komisyonunu,

e) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

f) Topluluk: Bu yönergede belirtilen başvuru koşullarını yerine getirerek Dokuz Eylül Üniversitesine kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulması önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanan öğrenci topluluğunu,

g) Topluluk Danışmanı: Topluluğun faaliyet konusuna ilgi duyan öğretim elemanlarından topluluğun tüm faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere görevlendirilenleri,

ğ) Topluluk İç Yönergesi: Topluluk tarafından bu yönergede belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlanan çalışma esaslarını,

h) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

ı) Üniversite Senatosu: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Toplulukları Komisyonu

 

Komisyonun oluşturulması

MADDE 5- (1) Komisyon; ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, Daire Başkanı, Kültür ve Spor Şube Müdürü, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcisi ile Rektörlük tarafından atanacak en az beş öğretim elemanından oluşur.

(2) Komisyon üyesi idari personel ve öğretim elemanlarının görev süresi iki yıl, Öğrenci Konseyi Temsilcisinin görev süresi bir yıldır.

(3)Komisyonun eşgüdümünü ve yazmanlığını Daire Başkanlığı Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü yapar.

 

Öğrenci toplulukları komisyonunun görevleri

MADDE 6- (1) Üniversite bünyesinde öğrenci topluluklarının kurulması, tescili, işleyişi ve denetlenmesi konusunda tam yetkili olan komisyonun görevleri şunlardır:

a)Topluluk kuruluş ve tescil başvurularını bu yönerge kapsamında inceleyerek değerlendirmek,

b) Toplulukların iç yönergelerini ve çalışma raporlarını inceleyerek bu yönerge hükümlerine göre denetlemek ve değerlendirmek,

c) Gerektiğinde toplulukların Yönetim Kurulunu ve Topluluk Danışmanını toplantıya çağırmak,

ç) Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi ile ilgili değişiklik önerilerini Daire Başkanlığı aracılığı ile Rektörlüğe sunmak,

d) Gerektiğinde Topluluk Danışmanının onayı ile Topluluk Denetim Kurulları tarafından iletilen başvurular hakkında karar almak ve topluluklara bildirmek,

e) Gerektiğinde toplulukların uyarılmasına ve/veya faaliyetlerine son verilmesine karar vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Topluluk Danışmanlığı

 

Topluluk danışmanlığı, görev ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Topluluklar, kuruluş aşamasında kendilerine Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından bir Topluluk Danışmanı belirler.

(2)Topluluk Danışmanlığı görevinden herhangi bir nedenle ayrılmak isteyen öğretim elemanı, bu talebini yazılı olarak Daire Başkanlığına bildirir. Boşalan topluluk danışmanlığı görevini yürütmek üzere en geç otuz gün içerisinde, yeni öğretim elemanı Daire Başkanlığına yazı ile başvurmalıdır.

(3) Topluluklar, Topluluk Danışmanının görevden ayrılma talebini Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmesini müteakip otuz gün içerisinde kendisine yeni bir Topluluk Danışmanı bulamaz ise faaliyetlerini devam ettiremezler ve feshedilmiş sayılırlar. Fesih işlemleri, topluluğun görevden ayrılan son danışmanı tarafından yürütülür.

 (4) Topluluklar, gerçekleştirecekleri tüm faaliyetler için öncelikle Topluluk Danışmanının onayını alır. Tüm etkinlikler, Topluluk Danışmanının bilgisi, gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülür.

(5) Bir aydan fazla süreli, Üniversite dışında görevlendirilen Topluluk Danışmanlarının görevi kendiliğinden askıya alınır ve topluluk tarafından, görev süresi Topluluk Danışmanının görev yapamayacağı süre ile sınırlı olmak üzere, Geçici Topluluk Danışmanı belirlenir ve bu durum en geç otuz gün içerisinde Daire Başkanlığına bildirilir.

(6) Üniversitede kadrolu bir öğretim elemanının üzerinde yalnızca bir öğrenci topluluğuna danışmanlık görevi bulunabilir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Topluluğu Kuruluş ve

Tescil İşlemlerine Dair Usul ve Esaslar

 

Topluluk başvuru süreci ve kuruluş işlemleri

MADDE 8- (1) Topluluk kurulabilmesi için en az üç farklı akademik birimde kayıtlı öğrenciler arasından, geçici yönetim ve denetim kurulları ile bunların geçici yedek üyelerinin sayısı olan en az yirmi öğrenci başvuruda bulunur.

(2) Uluslararası Öğrenci Birlikleri üyesi olan öğrenci topluluklarının kuruluşlarında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen; üyelerinin en az üç farklı akademik birimde kayıtlı olmaları şartı aranmaz.

(3) Başvuru, Topluluk Danışmanı tarafından imzalanan dilekçe ile Daire Başkanlığına yapılır ve Komisyonca görüşülerek karara bağlanır.

(4) Toplulukların kuruluş başvuruları her yılın Ekim ayı içerisinde yapılır.

(5) Topluluk kuruluş başvuru dilekçesinde;

a)Topluluğun açık adı ve varsa kısa adı,

b) Kuruluş gerekçesi,

c) Topluluk Danışmanının akademik ve iletişim bilgileri,

ç) Topluluk kurucu üyelerinin her birinin imzasını ve Topluluk Danışmanının onayını içeren Kurucu Üye Listesi,

d) Kurucu üyelerin güncel ve fotoğraflı öğrenci belgeleri, T.C. Kimlik Numaraları ile iletişim bilgileri,

e) Topluluk İç Yönergesi

yer almalıdır.

(6) Komisyon tarafından kuruluşuna onay verilen topluluk, onayın Topluluk Danışmanına yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde, Topluluk Danışmanının gözetim, denetim ve sorumluluğunda kurullarını oluşturarak, kurul üyelerinin kimlik, öğrenci ve iletişim bilgilerini Daire Başkanlığına bildirir. Belirtilen süre içerisinde bildirim yapılmadığı takdirde, topluluk kurulmamış sayılır.

(7) Aynı konuda faaliyet yürütmek üzere ve/veya aynı isim altında yeni bir topluluk kurulamaz.

(8) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince disiplin cezası almış olan öğrenciler topluluk kurucu üyesi olamazlar. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince disiplin cezası almış olan öğrencilerin kurucu üyelikleri iptal edilir.

(9) Yeni kurulacak toplulukların kuruluş tarihi, başvurunun Yürütme Kurulunca onaylanmasını müteakip, Daire Başkanlığı tarafından Topluluk Danışmanının yazılı olarak bilgilendirildiği tarihtir.

(10) Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Daire Başkanlığı bünyesi dışında, Üniversitedeki herhangi bir Akademik Birim uhdesinde Öğrenci Topluluğu kuruluşu gerçekleştirilemez.

 

Toplulukların tesciline dair işlemler

MADDE 9- (1) Bu yönerge yürürlüğe girmeden önce Daire Başkanlığı dışında Üniversitenin akademik birimlerinde kurulmuş olan öğrenci toplulukları, faaliyetlerini Daire Başkanlığına bağlı olarak sürdürebilmek ve desteklerden faydalanabilmek için 8 inci maddede belirtilen hükümler doğrultusunda tescil başvurusunda bulunur.

(2)Tescil başvuruları, Topluluk Danışmanı tarafından ıslak imzalı dilekçe ile 30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar Daire Başkanlığına yapılır. Tescil başvurusunda bulunmayan topluluklar feshedilmiş sayılır.

(3)Topluluk tescil başvurusu dilekçesinde;

a)Topluluğun açık adı ve varsa kısa adı,

b)Topluluk Danışmanının akademik ve iletişim bilgileri,

c) Başvuru yapılan döneme ait güncel Topluluk Üye Listesi,

ç)Üyelerin güncel ve fotoğraflı öğrenci belgeleri, T.C. Kimlik Numaraları ile iletişim bilgileri,

d)Topluluk İç Yönergesi,

          yer almalıdır.

(4) Topluluklar tescil başvurularında bulunmadan önce, iç yönergelerini bu yönergede belirtilen hükümler doğrultusunda düzenlerler.

(5) Tescil başvurusu yapan toplulukların kuruluş tarihleri değişmez. Ancak iç yönergelerinde belirtilmesi zorunlu olan tescil tarihi, tescil başvurularının Komisyonca onaylandığının Daire Başkanlığı tarafından Topluluk Danışmanına yazılı olarak bildirildiği tarihtir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Topluluk İç Yönergesi

 

Topluluk iç yönergesinin hazırlanması

MADDE 10- (1) Topluluklar, kuruluş başvurusu yapmadan önce iç yönergelerini, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümlerine uygun olarak hazırlarlar.

(2)Topluluk iç yönergesinde;

a)Topluluğun adı, varsa kısa adı, iletişim bilgileri, varsa logosu,

b)Topluluğun amacı ve amaca yönelik yapılması öngörülen etkinlikler,

c)Üye olma, üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarılma usul ve esasları,

ç) Topluluk organları, seçimi, görev ve yetkileri,

d) Topluluk iç yönergesinin nasıl değiştirileceği,

e) Topluluğun feshine ilişkin usul ve esaslar,

f) Topluluk kuruluş ve/veya tescil tarihi,

açıkça belirtilir.

(3) Topluluk iç yönergesi, Bakanlar Kurulunun 19/12/2005 tarih ve 9986 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen teknik hususlar çerçevesinde hazırlanır.

 

Topluluğun adı, logosu ve iletişim bilgileri

MADDE 11- (1) Topluluk ismi, kısa adı hariç, resmi olarak “Dokuz Eylül Üniversitesi …………...………… Öğrenci Topluluğu” olacak biçimde belirlenir.

(2)Topluluğun adı, amacını yansıtacak nitelikte belirlenir. Üniversite veya akademik birim adları, topluluk adlarında ve/veya logolarında kullanılabilir; ancak bu, topluluğun yaptığı etkinlikler sebebiyle Üniversitenin veya akademik birimin herhangi bir yükümlülüğü olduğu anlamına gelmez.

(3)Topluluk adlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurum ve kuruluşları ile özel-tüzel kişi ve kuruluşların adları aynı şekilde kullanılamaz.

(4)Toplulukların adı din, dil, cinsiyet, ırk, etnik köken, bölge vb. hiçbir ayrımcılık içeremez.

(5)Komisyon, gerekli gördüğü hallerde kurulmuş ve/veya kuruluş başvurusunda bulunmuş bir topluluğun isminde değişiklik talebinde bulunabilir.

 

Toplulukların amacı ve etkinlikleri

MADDE 12- (1) Toplulukların amacı ve düzenleyecekleri etkinlikler; öğrencilerin kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı getirecek biçimde düzenlenir.

(2)Din, dil, cinsiyet, ırk, etnik köken, bölge vb. ayrımcılık içeren veya eşitliğe aykırı hiçbir amaç topluluk tüzüğünde yer alamaz.

(3)Topluluk iç yönergesinde belirtilmesi gereken etkinlikler, topluluğun amaçları ile aynı doğrultuda olur.

 

Topluluk iç yönergelerinde değişiklik yapılması

MADDE 13- (1) Topluluk iç yönergesinin belirli maddeleri ve/veya tümünde değişiklik yapma konusunda tek yetkili organ, Topluluk Genel Kuruludur.

(2)Topluluk iç yönergesinde yapılacak değişiklikler bu yönerge hükümlerine aykırı olamaz.

(3)Topluluk Genel Kurulu tarafından Topluluk tüzüğünde yapılması tasarlanan değişiklikler, Komisyonun onayına sunulur.

(4)Topluluk iç yönergesinde yapılması tasarlanan değişiklikler, Komisyonca onaylanmasını müteakip, Daire Başkanlığı tarafından Topluluk Danışmanına yazılı olarak bildirildiği tarihten sonra yürürlüğe girer. Komisyon tarafından onaylanmamış değişiklikler geçersizdir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Topluluk Üyeliği, Organları ve Fesih İşlemleri

 

Topluluklara üye olma, üyelikten çekilme ve üyelikten çıkarılma

MADDE 14- (1) Dokuz Eylül Üniversitesine kayıtlı her öğrenci, topluluklara üye olabilir.

(2)Topluluk iç yönergesini kabul eden ve Topluluk Yönetim Kuruluna yazılı olarak üye olma talebinde bulunan öğrencilerin üyeliğe kabulü; Topluluk Yönetim Kurulu kararı ve Topluluk Danışmanının onayının ardından Üye Kayıt Defterine işlenmesiyle gerçekleşir.

(3) Topluluklar; üyelik ile ilgili, bu yönergede belirtilen hükümler dışında hiçbir sınırlama veya sınıflandırmada bulunamazlar.

(4)Dokuz Eylül Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci, en fazla beş topluluğa üye olabilir; ancak yalnızca bir topluluğun Yönetim veya Denetim Kurullarında görev alabilir.

(5) Öğrencilik hakkı sona erenlerin topluluk ile tüm ilişkisi sona erer.

(6)Öğrenciler diledikleri zaman topluluk üyeliğinden çekilebilirler.

(7)Üyelikten çıkarılma talepleri ile ilgili işlemleri yürütme görevi, toplulukların Denetleme Kurullarınındır.

(8)Üyelikten çıkarılmaya karar verme yetkisi yalnızca toplulukların Genel Kuruluna aittir.

 

Topluluk Organları

MADDE 15- (1) Toplulukların zorunlu organları şunlardır:

a)Topluluk Genel Kurulu,

b)Topluluk Yönetim Kurulu,

c)Topluluk Denetim Kurulu.

(2) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu; toplulukların zorunlu organlarıdır. Topluluklar; bunların dışında, topluluk amaçlarına ulaşmak için faaliyet yürütecek alt kurul/ve veya komisyonlar kurabilir. Bu alt kurul ve/veya komisyonların oluşumu, seçimi, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve sorumlulukları Topluluk İç Yönergesinde belirtilmelidir.

 

Topluluk genel kurulu

MADDE 16- (1) Topluluğa kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

(2)Topluluklar bir eğitim-öğretim yılı içerisinde güz dönemi başında seçim gündemli ve bahar dönemi sonunda olmak üzere, en az iki kez olağan genel kurul toplantısı düzenlerler.

(3)Genel Kurul, varsa Yönetim Kurulu Başkanı, yoksa hazır bulunan en yaşlı üye tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazmandan oluşan Divan Kurulunun seçilmesiyle çalışmalarına başlar.

(4)Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır. Salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, ikinci toplantıda bu koşul aranmaz; kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylama sonucundaki eşitlik durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınır.

(5)Genel Kurul, Yönetim Kurulunun önerisiyle ve/veya üyelerin en az 1/3’ünün isteğiyle olağanüstü toplanır. Toplantı en geç iki hafta önce tüm üyelere duyurulur.

(6) Genel Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b) Topluluk iç yönergelerinde yapılması teklif edilen değişiklikleri görüşerek karara bağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Etkinlik Planını ve Yıllık Etkinlik Raporunu görüşerek karara bağlamak,

ç) Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporu görüşerek karara bağlamak,

d)Üyelikten çıkarılma taleplerini karara bağlamaktır.

 

Topluluk yönetim kurulu

MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla tek sayı esasına göre seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Başkanın sorumluluğunda ve Topluluk Danışmanın gözetiminde topluluk etkinliklerini yürütmek,

b) Yasal düzenlemelerde ve Topluluk İç Yönergelerinde belirtilen görevleri yerine getirmek ve yetkilerinikullanmak,

c) Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesini ve toplantının; yer, tarih, saat ve gündem bilgilerinin en az on beş gün öncesinden duyurulmasını sağlamak,

ç) Üye olma, üyelikten çekilme ve Genel Kurulca üyelikten çıkartılmasına karar verilen üyeler hakkında gereken işlemleri yürüterek, güncellenmiş üye listelerini Daire Başkanlığına bildirmek,

d) Topluluk Danışmanın onayı ile etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli izinlerialmak,

e)  Her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başındaki ilk altı hafta içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından, Topluluk danışmanının onayı ile topluluğun Yıllık Etkinlik Planı ve Topluluk Organlarına seçilen üyelerin isim, görev, akademik ve iletişim bilgilerini, Genel Kurul tarihinden sonraki en geç on beş gün içerisinde Daire Başkanlığına bildirmek,

f) ToplulukDanışmanınınonayıiletopluluğun Yıllık Etkinlik Raporunu Daire Başkanlığına bildirmektir.

(3) Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Karar Defterine kaydedilir. Karar Defterine işlenmeyen kararların geçerliliğiyoktur.

(4) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir kez toplanmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylama sonucunda eşitlik durumunda başkanın oyu yönünde karar alınır.

 

 

 

Topluluk denetim kurulu

MADDE 18- (1) Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oy ile tek sayı esasına göre seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarının Topluluk iç yönergesine göre uygun olup olmadığını denetlemek,

b) Yönetim Kurulu tarafından Topluluk iç yönergesine göre uygun olmayan kararların alındığınıtespitetmesihalindeYönetimKurulunuyazılıolarakuyarmak.Uyarıyarağmenaynı durumun devamı halinde, nihai ve bağlayıcı kararını almak üzere Topluluk Danışmanının onayı ile Komisyonabaşvurmak,

c) Genel Kurul üyelerinin Yönetim Kurulu kararları hakkındaki yazılı itirazlarını (b) bendinde belirtilen çerçevededeğerlendirmek,

ç)YapılacakolanGenelKurul toplantısıöncesinde Denetleme Kurulu Raporunu hazırlamak ve Genel Kurulda üyelerin onayınasunmak,

d) Üyelikten çıkarma ile ilgili talepleri değerlendirerek Genel Kurulun onayına sunmaktır.

 

Toplulukların feshi

MADDE19-(1)Topluluklarınfeshinekararverilmesikonusundatoplulukiçerisindeki tek yetkili organ Topluluk GenelKuruludur.

(2) Topluluğun Genel Kurul kararıyla feshi dışında;

a) Zorunlu nedenler dışında bir yıl içerisinde herhangi bir etkinlik yapmayan ve durumu gerekçeleriyle birlikte Daire Başkanlığına bildirmeyen,

b) Her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında organlarının seçimi ile Yıllık Etkinlik Planını ve her eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda Yıllık Etkinlik Raporunu hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmayan topluluklar feshedilmiş sayılır.

(3) Kendini fesheden veya komisyon kararı ile faaliyetlerine son verilen topluluk; tüm defterlerini, her türlü resmi yazışma, yazılı/görsel belgeleri ile birlikte tüm demirbaşlarını; fesih kararının Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesini takip eden on beş gün içerisinde, Topluluk Danışmanı onaylı resmi dilekçe ile Daire Başkanlığına iade etmekleyükümlüdür.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Topluluk Çalışma İlkeleri, Usul ve Esasları

 

Genel ilke ve esaslar

MADDE20-(1)Topluluklar, bu Yönergenin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen işlemleri gerçekleştirmek ve istenen belgeleri hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmakla yükümlüdür.

(2) Topluluklar, düzenleyecekleri sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikler ile öğrencilerin bu alanlarda geliştirilebilmesini amaçlar.

(3) Topluluklar, Daire Başkanlığı tarafından verilen tüm defterleri, tüm resmi yazışmaları ve yazılı/görsel belgeleri korumaklasorumludur.

(4) Toplulukların tüm defterleri Daire Başkanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Tüm defter, evrak ve/veya belgeler Komisyonun denetimineaçıktır.

(5) İstifave/veyazorunluhallerdetopluluklarınYönetimveDenetimKuruluüyelerinde meydana gelen değişiklikler, en geç on beş gün içerisinde Daire Başkanlığına bildirilir.

(6) Topluluklar çalışma ve etkinliklerini; yasal düzenlemelere, Üniversitenin Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Kurullarının kararlarına, bu yönerge hükümlerine ve topluluk iç yönergelerine uygun olarakyürütürler.

(7) Topluluklar, Üniversitenin hedefleri ile uyumluçalışırlar.

(8) Topluluklar; alkol ve tütün ürünleri ile üzerinde sağlığa zararlı ve tehlikeli olduğu belirtilen her türlü maddeyi özendirici ve insan sağlığına zararlı ürünleri öne çıkaracak ekinliklerdebulunamazlar.

(9) Topluluklar; Üniversitenin olanaklarından yararlanırken aynı zamanda bu olanakların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesine katkıdabulunurlar.

(10) Topluluklar; üniversitenin fiziksel ortamlarına veya eğitim-öğretim etkinliklerine zarar verecek etkinliklerdebulunamazlar.

(11) Topluluklar; din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken, bölge dâhil olmak üzereayrımcılık içeren, ayrımcılığı özendiren veya eşitlik ilkesini ihlal eden hiçbir etkinlikyapamazlar.

(12) Topluluklar, ortak etkinliklerinde ve işbirliği alanlarında bir topluluk lehine herhangi bir hiyerarşi yaratamaz ve diğer toplulukların faaliyet alanlarına giren etkinlikler düzenleyemezler.

(13) Topluluklar ticari etkinliklerde bulunamaz; aidat, bağış veya sponsorluk adı altında para toplayamaz; üyelerine maddi çıkar sağlayamaz ve mali kaynak yaratamazlar.

(14) Topluluklar; siyasi partilerle maddi ve/veya hukuki bir bağ kuramazlar.

(15) Toplulukların Daire Başkanlığının sorumluluk alanına giren tüm yazışmalarında, topluluk danışmanlarının ıslak imzalı dilekçelerinin Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekir. Üzerinde topluluk danışmanının imzası bulunmayan hiçbir belge ile işlem yapılamaz.

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Topluluklara Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar

 

Topluluklara sağlanacak destekler

MADDE 21-(1) Daire Başkanlığına bağlı olmayan, Üniversitenin Akademik ve/veya İdari Birimlerine bağlı bulunan fiziki alanlardan yararlanmak isteyen toplulukların izin talepleri Daire Başkanlığı ve ilgili birim koordinasyonu sonucunda karara bağlanır.

 (2) Daire Başkanlığı, toplulukların destek taleplerini ilgili harcama kalemlerinin bütçe imkânları doğrultusunda değerlendirip kararabağlar.

(3) Topluluğun amacına uygun olmayan etkinliklere hiçbir surette destek verilmez.

 

Malzeme desteği talepleri

MADDE 22- (1) Topluluklar ihtiyaç duydukları malzeme desteği taleplerini etkinlikten en geç otuz gün önce Daire Başkanlığına iletir.

(2) Etkinliklerini gerçekleştirebilmek için malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını talep eden topluluğun, başvuru dilekçesine eklemesi zorunlu olan belge ve bilgiler şunlardır:

a) Etkinliğin gerekçesi, içeriği, yer ve zamanı, varsa etkinlik ile ilgili tanıtıcı basılı materyal örnekleri (afiş, poster, broşürvb.)

b) İhtiyaç duyulan malzemelerin cinsi, adedi ve detaylı açıklaması, varsa görsel örnekleri (çizim, resim, fotoğrafvb.)

(3)Topluluklara, belirli bir etkinlik için kullanım amaçlı ödünç olarak verilen malzemeler; etkinlik sona erdikten en geç on gün içerisinde Daire Başkanlığına teslimedilir.

 

Geçici görevlendirme talepleri

MADDE 23- (1) Yurt içi ve/veya yurt dışında katılacakları etkinlikler için harcırah talebinde bulunacak topluluklar, planlanan etkinlikten en az otuz gün önce Daire Başkanlığınabaşvurur.

(2) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen toplulukların harcırah talepleri, “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Öğrenci Görevlendirilmesi Uygulama Esasları” hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek karara bağlanır.

 

İzinli sayılmatalepleri

MADDE 24- (1) Topluluklar, gerçekleştirecekleri ve/veya katılacakları herhangi bir etkinlik süresince, görevli üyelerinin izinli sayılmaları ile ilgili taleplerini, Topluluk Danışmanı imzalı dilekçeleri ile Daire Başkanlığına iletirler.

(2) Daire Başkanlığı başvuruları değerlendirerek uygun gördüklerini Rektörlük aracılığı ile öğrencilerin bağlı bulunduğu akademik birimlereiletir.

(3) Öğrencilerin izinli sayılmaları hususunda karar verme yetkisi, öğrencinin bağlı bulunduğu akademik birimin Yönetim Kurulundadır.

(4)Topluluklar; gerçekleştirecekleri etkinlikte görev alacak üyeleri için izinli sayılma taleplerini, etkinlikten en geç on beş gün önce Daire Başkanlığınayapar.

 

Destek malzemelerinin kayıtlarının tutulması

MADDE 25- (1) Topluluklara Daire Başkanlığı tarafından temin edilen tüm malzemeler Topluluk Danışmanının zimmetine verilir.

(2) Malzemeler Topluluk Yönetim Kurulu tarafından Demirbaş Defterine kayıt edilir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Disiplin İşlemleri

 

Uyarma

MADDE 26- (1) İç Yönergelerinde bildirdikleri amaçların dışında ve/veya bu amaçları gerçekleştirmek üzere bildirdikleri etkinliklerin dışında etkinlikte bulundukları tespit edilen toplulukların durumu Komisyon tarafından değerlendirilir ve sonucu Daire Başkanlığı tarafından topluluk danışmanı ile bağlı bulunduğu akademik birimlere iletilir.

 

Topluluğun faaliyetlerine son verilmesi

MADDE 27-(1) Komisyon tarafından topluluğun faaliyetlerine son verilmesini gerektirecek durumlar şunlardır;

a)      26 ıncı maddede belirtilen durumun tekrarı.

b) Etkinlikler için ücretli bilet satışı ve/veya mal satışı yapılması.

c) Maddi bağış ve/veya maddi gelir getiren sponsorluk alınması.

ç) Düzenlenen etkinlikler sonucunda maddi kazanç elde edilmesi.

d) Etkinlikler konusunda Daire Başkanlığına ve/veya Öğrenci Toplulukları Komisyonuna yalan ve/veya yanlış beyanda bulunulması.

e) Gerekli izinleri almadan etkinlik düzenlenmesi ve/veya izin verilmemiş etkinliklerin duyurusunun yapılması.

f) Topluluğun fesih tarihinin Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirildiği tarihten sonraki on beş gün içerisinde demirbaş malzemelerin iade işlemlerini tamamlanmaması. 

 

Disiplin işlemlerinin yürütülmesi

MADDE 28- (1) 27 inci maddede belirtilen nedenler ile faaliyetlerine son verilen toplulukların, Yönetim ve Denetim Kurulu üyesi öğrencileri ve/veya ihmali olduğunun tespit edilmesi durumunda Topluluk Danışmanları hakkında ilgili mevzuat uyarınca disiplin işlemlerinin yürütülmesi için Daire Başkanlığı tarafından gerekli başvurular yapılır.

 

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Örnekler

MADDE 30- (1) Bu yönergede düzenlenen hususlar ek-1’de örneklendirilmiştir.

 

Topluluk iç yönergelerinin güncellenme süresi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren öğrenci toplulukları, 30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar iç yönergelerini bu yönergede yer alan hükümler doğrultusunda güncelleyip Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE31-(1) Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun 18.08.2009 tarih ve 354/11 sayılı kararı ile kabul edilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarih itibari ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu yönerge hükümleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü adına, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından yürütülür.

 

Ek-1

 

ÖRNEKLER

 

 

ÖRNEK 1- TOPLULUK KURULUŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

…/…/……

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

                     Ekte         gerekli      başvuru         belge         ve              bilgileri     bulunan “Dokuz Eylül                           Üniversitesi ……………………….. Öğrenci Topluluğu (…varsa kısa adı…)”nun, Danışmanlığım altında kurulabilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulunun onayına sunulması hususunda gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

 

 

İMZA

 

Topluluk Danışmanının Ünvanı -Adı- Soyadı

Akademik Birimi

 

 

 

 

Topluluk Danışmanının; SicilNo :

 

AkademikBirimi      : Bölümü      :

İşTelefonu                :

CepTelefonu            :

Faks                           :

E-posta Adresi         :

 

 

 

 

 

 

 

EKLER :

Ek-1 : Kuruluş Gerekçesi (… sayfa)

Ek-2 : Kurucu Üye Listesi (… sayfa)

Ek-3 : Topluluk İç Yönergesi  (…sayfa)

 

ÖRNEK 2- TOPLULUK TESCİL BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

 

 

…/…/……

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK  KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

 

………………………………………………………..bünyesinde kurulmuş olan ve ekte gerekli başvuru belgeleri bulunan “Dokuz Eylül  Üniversitesi

……………………….. Öğrenci Topluluğu (…varsakısaadı…)”nun; Daire Başkanlığınız bünyesine alınarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için tescil edilmek üzere, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Komisyonunun onayına sunulması hususunda gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

 

 

İMZA

 

Topluluk Danışmanının Ünvanı -Adı-Soyadı

Akademik Birimi

 

 

 

 

Topluluk Danışmanının; SicilNo :

 

AkademikBirimi      : Bölümü      :

İşTelefonu                :

CepTelefonu            :

Faks                           :

E-postaAdresi          :

 

 

 

EKLER :

Ek-1    : Topluluk Üye Listesi (… sayfa)

Ek-2    : Topluluk Faaliyet Raporu (… sayfa)

Ek-3    : Topluluk İç Yönergesi (… sayfa)

Ek-4    : Topluluk Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi (… sayfa)