T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BİLİM-KÜLTÜR-SANAT-SPOR ETKİNLİKLERİ VE

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

 

(18/08/2009 tarihinde 354/11 sayılı karar ile yürürlüğe giren)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1-Bu yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gelişimine katkıda bulunmak, aynı amaçlar doğrultusunda ortak hareket etmesini sağlamak, üniversite içinde ve dışında, üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak, söz konusu faaliyetlerden tüm üniversitenin faydalanmasına olanak sağlamak üzere, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde oluşturulan veya oluşturulacak öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve mali yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sürekli faaliyet göstermek amacıyla oluşturduğu ya da oluşturacakları öğrenci topluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-Bu yönerge, 2547 sayılı kanunun 47. maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve halen yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 15., 16., 17. maddelerinde belirtilen amaç ve esaslar doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Tanımlar, İlkeler, Nitelik, Kuruluş, İşleyiş,Mali Hükümler

 

Tanımlar

Madde 4-  Bu yönergede yer alan terimlerden;

a)   Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi’ni,

b)   Rektörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

c)   Yürütme Kurulu: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı’ndan oluşan Bilim-Kültür-Sanat ve Spor Öğrenci Etkinlikleri Yürütme Kurulu’nu,

d)   Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,

e)   Topluluk: Bu yönerge hükümleri uyarınca; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sürekli faaliyet göstermek amacıyla oluşturulan öğrenci topluluklarını,

f)    Rektörlük Topluluğu : Üyelerini, Üniversite genelinde faaliyet gösteren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci topluluklarını,

g)   Fakülte ve Yüksekokul Topluluğu : Üyelerini bir fakülte veya yüksekokul veya meslek yüksekokul öğrencilerinin fakülte veya yüksekokul veya meslek yüksekokuluna münhasır olmak üzere oluşturduğu öğrenci topluluğunu,

h)   Çalışma Grubu : Daire Başkanlığı’nın ve/veya herhangi bir topluluğun eşgüdümü altında, bir akademik takvim yılı içinde, bir ya da birkaç proje ve/veya etkinlik ile sınırlı olarak bir araya gelen, herhangi bir topluluğa üye olan ve/veya olmayan öğrencileri,

i)     Yönerge: Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesini,

j)    Danışman: Konuya ilgi duyan ve istekte bulunan öğretim elemanlarından, topluluğun tüm faaliyetlerinden Yürütme Kurulu nezdinde sorumlu olarak eşgüdümü sağlamak üzere, topluluk üyelerinin belirleyeceği ve topluluğun faaliyet alanına göre Üniversite Yönetim Kurulu ya da ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilen öğretim elemanını,

k)   Tüzük: Öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan çalışma esaslarını,

 

ifade eder.

 

Topluluk İlkeleri

Madde 5-  Tüm öğrenci toplulukları; amaç ve etkinliklerini saptarken aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulundurmak zorundadır:

 

a)   Topluluklar, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel etkinliklerinin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini amaçlar.

b)   Topluluklar, üyelerinde belli bir yeteneği öngörmez, ilgi duyan öğrencilerin eğitilebilecekleri ve katılabilecekleri çalışma programları düzenlerler.

c)   Topluluklar, kendi etkinlik alanları ve amaçları dışına çıkamaz, topluluklar arası anlaşma olmadıkça diğer toplulukların kuruluş amaçlarına ait etkinliklerde bulunamaz.

d)   Çalışma ve toplantılarında amaç dışı ve kişisel konuları görüşemez ve tartışamazlar.

e)   Topluluklar, yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunamazlar. 

f)    Topluluklar, çalışmalarını bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütürler.

g)   Topluluklar herhangi bir kamu/özel kişi ve/veya kuruluşuna yarar sağlama amaçlı kurulamazlar.

 

Üniversite İlkeleri

Madde 6- Öğrencilerin, topluluklarda görev alarak bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, içinde bulundukları gruba ve üniversiteye katkıda bulunmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, üniversitenin kurumsal amaç ve hedefleri doğrultusunda toplulukların çalışmalarında;

 

a)    Toplulukların, yapılan etkinliğe bağlı olarak üniversite olanaklarına eşit düzeyde ulaşmalarının sağlanması,

b)    Rektörlük tarafından desteklenen program ve etkinliklerin öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına uygun olmasının ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin gözetilmesi,

c)    Öğrencilerin; topluluklar, bölümler, programlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunmalarının desteklenmesi,

d)    Öğrencilerin, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarıp kendilerini kanıtlamalarına fırsat veren eşitlikçi bir ortam yaratılması,

e)    Öğrencilerin, kendi eğitim ve öğretim alanlarına yönelik amaçlarına ulaşmalarının mümkün kılınması ve bunun için fırsatlar oluşturulması,

f)     Öğrencilerin, topluluklar aracılığıyla yönetime katılımlarının sağlanması,

 

    ilkeleri hedef alınmıştır.

 

Öğrenci topluluklarının nitelikleri

Madde 7-Öğrenci toplulukları; Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri tarafından sanatsal, kültürel, sportif, sosyal ve bilimsel etkinliklerde bulunmak üzere, çalışmaları dönemsel olmayıp süreklilik arz edecek konularda olmak koşulu ile kurulurlar. Topluluklar, yukarıda sözü edilen etkinlik alanlarının herhangi birisiyle ilgili somut bir çalışma alanı belirlemek zorundadırlar. Somut bir çalışma alanı belirlemeyen ve çalışma alanlarının sınırları belli olmayan genel amaçlı topluluklar bu yönerge esaslarına göre kurulamaz.

 

 

    Aynı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu içinde aynı etkinlik konusu ile ilgili birden fazla topluluk kurulamaz. Farklı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu içinde aynı etkinlik konusu ile ilgili topluluklar kurulabilir.

 

Bu yönerge yürürlüğe girdikten sonra Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları içinde aynı konu ve amaçlı kurulmuş olan topluluklar yürütme kurulu kararı ile kapatılırlar.

 

Kuruluş için başvuru

Madde 8-Yeni bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için en az yedi  öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru, topluluğun amaç ve etkinlik konularını, etkinlik sahasını (üniversite geneli veya fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu) ve işbu yönergenin 9. maddesinde belirtilen diğer hususları içeren tüzüğü ve kurucu öğrenciler ile danışmanın imzalı dilekçeleri ile yapılır. Başvuru evrakı, topluluk fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu olarak faaliyet gösterecek ise ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetimlerine, Rektörlük topluluğu olarak faaliyet gösterecek ise doğrudan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na verilir. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetimleri kendilerine ulaşan başvuruları yönetim kurullarının uygun görmeleri halinde Daire Başkanlığına gönderir.

 

Tüzük

Madde 9- Her topluluk, kendi tüzüğünü hazırlar. Hazırlanan tüzük, bu yönergeye aykırı hükümler içeremez.

         Topluluk tüzüğünde;

a)   Topluluğun adı ve adresi,

b)   Topluluğun amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ve etkinlik alanları,

c)   Topluluk kurucularının adı, soyadı, kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu, bölüm/program, öğrenci numaraları ve iletişim bilgileri,

d)   Topluluk yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri, yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısı, toplanma, karar alma usul ve şekilleri,

e)   “Topluluk Yönetim Kurulu, topluluğun o öğretim yılına ait üniversite içi ve dışında yapacağı etkinlik planını ve varsa yurt içi ve dışı haberleşmelerini, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu olarak faaliyet gösteriyorsa ilgili okul yönetimine ve yönetim aracılığıyla Daire Başkanlığına, Rektörlük Topluluğu olarak etkinlik gösteriyorsa Daire Başkanlığına bildirir ve onayını alır.” metni,

f)    Tasfiye, fesih ve kapanma hallerinde topluluğa ait malvarlığının Daire Başkanlığına devir ve teslim edileceğine ilişkin hükmünün,

g)   Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,

 

hususlarının belirtilmesi zorunludur.

 

İnceleme

Madde 10-Daire Başkanlığına ulaşan kuruluş başvuruları, Başkanlıkça evrak üzerinde incelenerek eksiksiz olanlar, onaylanmak üzere Yürütme Kuruluna sunulur.

 

    Yürütme Kurulu, etkinlik konusunu onaylamadığı veya üniversite genelinde tek olması gereken veya uzmanlık alanları belirli olmayan konularda faaliyet göstermek isteyen toplulukların kuruluşlarına izin vermeme hakkına sahiptir.

 

Onay

Madde 11-Daire Başkanlığı’nın yaptığı incelemenin olumlu sonuçlanması halinde topluluk ister Rektörlük topluluğu isterse Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul topluluğu olsun Yürütme Kurulunun onayına sunulur. Yürütme Kurulu tarafından onaylanan topluluklar hazırlanan tüzüklerine göre faaliyetlerine başlar.

   

Üyelik

Madde 12-Öğrenci topluluklarına, Dokuz Eylül Üniversitesinin halen öğrenimine devam eden öğrencisi olan herkes üye olabilir.

 

     Üyeliğe kabul konusunda, öğrenci topluluklarının yönetim kurulları yetkili olup; somut bir belge ve/veya bilgiye dayanmaksızın başvuruları ret hakkında sahip değildir.

 

    Öğrenci toplulukları; topluluk tüzüklerinde belirtmek ve topluluk organlarında görev almamak şartıyla, gönüllü üyelik sistemini kabul edebilirler.

 

    Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanları, mezunları ve personeli topluluk yönetim kurulu kararı ile topluluğa gönüllü üye olabilirler. Gönüllü üyelerin, seçme (oy kullanma) ve seçilme hakları yoktur.

 

    Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanları, mezunları ve personeli dışındaki kişiler, öğrenci topluluklarına üye olamazlar. Ancak; üniversite dışından çalıştırıcı, eğitimci ve benzeri şekilde çalışmalara katılabilirler.

 

    Üyelikten çıkarma; topluluğun yönetim kurulunun önerisi, genel kurulunun 2/3 çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

 

    Bir kişi birden fazla topluluğa üye olabilir ancak aynı anda birden fazla topluluğun yönetim ve/veya denetim kurullarında görev alamaz. Bu durumu saptanan kişinin her topluluktaki yönetim ve/veya denetim kurullarındaki görevi sona erer.

 

Organlar

Madde 13- Öğrenci topluluklarının zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

 

     Organların görevleri, yetkileri ve görev süreleri, öğrenci topluluk tüzüklerinde belirtilir.

 

    Öğrenci toplulukları; değişik etkinlik alanları ile ilgili olarak kendi içlerinde işbölümü esasına dayalı alt birimler, kollar veya koordinatörlükler oluşturabilirler.

 

    Danışman; oy kullanmaksızın yönetim kurulunun doğal üyesidir.

    Yönetim ve Denetim Kurulları tek sayı esasına uygun ve 5 kişiden az olmamak üzere oluşturulurlar.

 

    Topluluk organlarının seçiminde; hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz. İlgili görevlere başvurular tüzüklerinde açıkça belirtilen tarihler ve usullere göre öğrencinin kendisi tarafından yapılır.

 

 

Öğrenci Topluluklarının Gelir Kaynakları

Madde 14-Öğrenci topluluklarının gelir kaynakları şunlardan oluşur:

a)   Kişi veya kuruluşlar tarafından öğrenci topluluğu adına yapılacak her türlü bağış ve yardımlar,

b)   Topluluğun düzenleyeceği sergi, gösteri, kermes, yarışma, şenlik, konferans, panel ve benzeri etkinliklerden elde edecekleri gelirler,

c)   Etkinliklerle ilgili yayınlardan elde edilecek gelirler,

d)   Topluluğun genel kurulunda belirlenen ve bir defaya mahsus olmak üzere kayıt sırasında üyelerden alınan kayıt ücretleri.

 

Öğrenci Topluluklarının Giderleri

Madde 15-Öğrenci topluluklarının giderleri şunlardır:

a)   Topluluk etkinliğinin gerektirdiği demirbaşların ve malzemelerin alımı,

b)   Etkinliklerin yürütülmesi için gerekli ulaşım ve organizasyon giderleri,

c)   Topluluk etkinliklerinin gerektirdiği tüketim malzemelerinin alımı,

d)   Topluluk etkinliklerinde; topluluk dışından sağlanan çalıştırıcı, eğitimci olarak görev yapanlara ödenecek ücretler,

 

Evrak ve Kayıtlar

Madde 16- Aşağıdaki evrakın her öğrenci topluluğunda bulundurulması ve her akademik yıl başlangıcında, Fakülte veya Yüksekokul Topluluğu olarak faaliyet gösteriyorsa ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetimine, Rektörlük Topluluğu olarak faaliyet gösteriyorsa Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na incelenmek ve yıllık açılışları yapılmak üzere getirilmesi zorunludur. Daire Başkanlığı’nın gerek gördüğünde Fakülte ve Yüksekokul Topluluğunun belgelerini inceleme yetkisi saklıdır.

a) Üye Kayıt Defteri: Bu deftere üyelerin adları, fotoğrafları, okul, sınıf ve bölümleri, adresleri ve iletişim bilgileri kaydedilir.

b) Karar Defteri: Yönetim kurulu tarafından alınan kararlar, karar defterlerine yazılır.

c) Genel Kurul Tutanakları: Genel Kurul toplantılarında yapılan işlemler ve alınan kararlar tutanaklara bağlanır.

d) Demirbaş Defteri: Topluluğun kullanması için verilmiş olan demirbaş eşyalar ile topluluk tarafından alınan veya topluluğun bağış ve sair yollarla edindiği demirbaşlar  bu deftere kaydedilir.

f) Gelir-Gider Defteri: Öğrenci topluluklarının gelirleri ve giderleri bu deftere kaydedilir.

g) Gelen-Giden Evrak Defteri: Topluluğun yazışmaları bu defterlere kaydedilir.

h) Makbuz ve Alındı Belgeleri: Topluluk tüm gelir ve giderlerini belge karşılığında yapmak zorundadır. İlgili gelir ve giderlerin yönetim kurulu tarafından karara bağlanıp kayda geçirilmesi, gelir gider defterine işlenmesi, makbuz, fiş, fatura v.b. araçlar ile belgelenmesi zorunludur.

 

    Bu defter ve belgeler; Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından topluluklara kuruluş onayından sonra tasdikli olarak verilir. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında belirlenen süre sonuna kadar, bağlı bulundukları birimin kontrolüne sunulur. Aksi iki kez gerçekleştiği takdirde, Daire Başkanlığı tarafından topluluğun feshi için Bilim-Kültür-Spor ve Öğrenci Etkinlikleri Yürütme Kurulu’na topluluğun feshi için öneride bulunulur. Bilim-Kültür-Spor ve Öğrenci Etkinlikleri Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde topluluğun feshine karar verebilir.

 

Tüzüklerin Değişikliği ve Yorumu

Madde 17- Tüzüklerin hiçbir hükmü, öğrenci topluluğunun amacına ve kuruluş felsefesine aykırı olarak yorumlanamaz ve uygulanamaz. Tüzüklerde hüküm bulunmayan hallerde öncelikle üniversitenin başta bu konudaki yönergesi olmak üzere, diğer düzenlemeleri dikkate alınır. Tereddüt halinde Yürütme Kurulu’nun görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

     Tüzük değişikliği, Genel Kurul’da aktif üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı karar ile ve topluluk Fakülte veya Yüksekokul topluluğu ise Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve sonrasında Yürütme Kurulu’nun onayı ile; Rektörlük Topluluğu olarak faaliyet gösteriyor ise Yürütme Kurulu’nun onayı ile mümkündür.

 

Geçici Başkan

Madde 18-Öğrenci topluluğunun kuruluşu, Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Fakülte/Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunun tercihen ilgili bölüm öğretim elemanları ve/veya idari personeli arasından önerilen; spor, müzik veya dans gibi uzmanlık alanlarında ise o alanla ilgili öğretim elemanları ve/veya idari personel arasından Yürütme Kurulu tarafından Geçici Başkan olarak seçilir.

 

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 19-Topluluk, geçici başkanının seçilmesinden sonra kurucu öğrenciler kendi aralarında yaptıkları bir oylama ile geçici yönetim kurulunu seçerler.

 

    Geçici Yönetim Kurulu listesinin, Rektörlük Topluluğu olarak etkinlik gösterecek olan topluluklarda Sağlık, kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na; Fakülte veya Yüksekokul Topluluğu olarak etkinlik gösterecek olan topluluklarda ise ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetimleri aracılığıyla Daire Başkanlığına verilmesiyle topluluk resmen faaliyete geçer ve üye kaydetmeye başlar. Üç ay içinde en az otuz üye sayısına ulaşamayan toplulukların feshine Yürütme Kurulu’nca karar verilir.

 

    Bu andan itibaren en geç üç ay içinde yeni katılan üyelerle birlikte bir genel kurul yapılarak topluluk tüzüklerinde belirtilen şekilde topluluk başkanı, yönetim ve denetim kurulları seçilir. Seçim sonuçları on beş gün içinde Daire Başkanlığı’na bildirilir.

 

    Seçimden sonra, geçici başkanın görevi sona erer ve görevi yeni seçilen başkana devrederek o andan itibaren danışman sıfatını alır.

 

Danışman

Madde 20-Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve/veya idari personeli bir topluluğa danışman olabilir. Topluluk danışmalığı, topluluk genel kurulu ve danışmanın karşılıklı isteklerine bağlı olarak süresiz devam edebilir. Taraflardan birinin değişiklik istemesi durumunda, topluluk Fakülte veya Yüksekokul Topluluğu olarak faaliyet gösteriyorsa, anılan birimlerin Yönetim Kurullarına; Rektörlük Topluluğu olarak faaliyet gösteriyorsa Yürütme Kuruluna dilekçe ile başvuru yapılır. Yürütme Kurulunun uygun görmesi halinde atanır. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulları gerekli gördüğü takdirde yeni bir danışman önerebilir.

 

İşleyiş

Madde 21-Toplulukların tüzükleri; gerekli prosedürler tamamlanıp, izinler alındıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Öğrenci Topluluğunun Kapatılması, Dağılması, Dağıtılması

Madde 22- Bir yıl içinde amacına uygun çalışmalar yapmayan, faaliyet geri bildirim programlarını ve ayrıca yıl sonu faaliyet sonuç programlarını en geç 01 Haziran’a kadar; etkinlik programı ve proje dosyalarını 30 Kasım’a kadar Daire Başkanlığı’na sunmayan, Genel Kurul toplantısını belirlenen sürede yapmayan topluluklar Daire Başkanlığı’nın önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile yazılı olarak uyarılırlar. Bu uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen topluluklar, Daire Başkanlığının önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile kapatılırlar.

 

     Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluğun, bu yönerge hükümlerine aykırı faaliyetlerde bulunduğunun kesinleşmesi durumunda Daire Başkanlığı’nın önerisi ve Yürütme Kurulu’nun kararı ile topluluk kapatılır.

 

    Topluluk, Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurul’un 2/3’ünün onayı ile topluluğun dağıtılmasına karar verebilir.

 

 

 

Disiplin ve Müeyyide

Madde 23- Topluluk etkinlikleri kapsamında; topluluğun amaçlarına, üniversitenin hedef ve ilkelerine ters düşen ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan, etkinliklerini gerçekleştirmek üzere topluluklara tahsis edilen mekan, tesis, saha, alan, araç ve gereçleri amaç dışında kullanan, kamu malına zarar veren öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Mali Hükümler ve Sponsorluk

Madde 24-Toplulukların etkinlikleri ile ilgili giderleri; aktivitelerden elde edilen gelirlerden, topluluğa yapılacak bağışlardan, sponsor firmalardan ve Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan ilgili ödeneklerden imkanlar ölçüsünde karşılanır.

 

Fakülte veya Yüksekokul Topluluğu olarak kurulmuş olan toplulukların her türlü faaliyet ve organizasyonlarından bağlı Fakülte veya Yüksekokul yönetimleri sorumludur. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tüm üniversiteyi kapsayan organizasyonlarda, proje bazında sunulmuş faaliyetlerde bütçe imkanları ve öncelikler dahilinde yardım eder.

 

     Topluluklar; etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli özel müteşebbisler ile kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin içeriği hakkında Daire Başkanlığı’nın onayı alınmalıdır. Sponsorluk desteği alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yürürlükteki yasal mevzuata uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşmaları, üniversiteye yasal ve mali sorumluluk yükleyecek nitelikte olamaz. Alkollü içecek, tütün ürün ve mamulleri üreten ve pazarlayan kurum, kuruluş ve şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez. Topluluklarca kullanılacak afiş ve ilan benzerleri kullanım öncesinde bağlı bulundukları Fakülte veya Yüksekokul veya Üniversite Yönetim Kurullarınca onaylanmak zorundadır. Topluluklar para tahsilatında kullanacakları (makbuz, alındı belgesi, giriş bileti v.b.) belgelere ilişkin bilgileri (adet, tutar, koçan ve seri numarası gibi) gelir gider defterine kaydetmek ve bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu’na vermek zorundadır.

 

Denetim

Madde 25- Toplulukların denetimi, topluluk Fakülte veya Yüksekokul Topluluğu olarak faaliyet gösteriyorsa bağlı olunan Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu, Rektörlük Topluluğu olarak faaliyet gösteriyorsa Daire Başkanlığı’nca yapılır. Daire Başkanlığı’nın gerek gördüğünde Fakülte ve Yüksekokul Topluluklarının işlem, belge ve kayıtlarını denetleme yetkisi saklıdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Maddeler, Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük, Yürütme

 

Geçici Madde 1-Üniversitede halen faaliyette bulunan topluluklar, faaliyetlerini bu yönerge esaslarına göre düzenlerler ve belirtilen sorumlulukları yerine getirirler.

 

Geçici Madde 2-Halihazırda var olan topluluklar, yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde bu yönerge esasında tüzük ve ilgili düzenlemeleri yapmak zorundadırlar.

 

Geçici Madde 3-Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Yürütme Kurulu’nun onayına sunulmayan ve/veya sunulmuş olup da Yürütme Kurulu’nun onayından geçmeyen bu yönergenin yürürlüğünden önce kurulmuş topluluklar feshedilmiş sayılırlar.

 

Yürürlükten kaldırma

Madde 26-Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nun 11.03.2003 tarih ve 292/9 sayılı toplantısında kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 27-Bu yönerge; Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 28-Bu yönergeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.